گواهینامه درب ضد حریق

گواهینامه درب ضد حریق گواهینامه درب ضد حریق با استناد به بند دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، بر اساس نتابج آزمایش ها و بررسی های انجام شده و گزارش فنی پیوست که جزء لاینفک این مدرک می باشد، درب تک لنگه فلزی مقاوم در برابر آتش ATI 01، تولید شرکت آتی درب پارسه، به نشانی همدان … ادامه گواهینامه درب ضد حریق

WhatsApp chat