گواهینامه درب ضد حریق

گواهینامه درب ضد حریق گواهینامه درب ضد حریق با استناد به بند دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، بر اساس نتابج آزمایش ها و بررسی های انجام شده و گزارش فنی پیوست که جزء لاینفک این مدرک می باشد، درب تک لنگه فلزی مقاوم در برابر آتش ATI 01، تولید شرکت آتی درب پارسه، به نشانی همدان … ادامه گواهینامه درب ضد حریق

استاندارد درب ضد حریق

standards_fireproof-door

استاندارد درب ضد حریق استاندارد درب ضد حریق مهم ترین تخصص یک واحد تولیدی درب ضد حریق میباشد. جهانی سازی فرهنگها و اقتصاد سراسر جهان را به شکلی متفاوت از گذشته به هم مرتبط می کند. جهانی سازی یکی از اهرم های قدرت در “عصر شتاب” است اما بدون استانداردهای بین المللی بی معناست. با نیاز رو … ادامه استاندارد درب ضد حریق

WhatsApp chat