گواهینامه درب ضد حریق

گواهینامه درب ضد حریق

گواهینامه درب ضد حریق با استناد به بند دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، بر اساس نتابج آزمایش ها و بررسی های انجام شده و گزارش فنی پیوست که جزء لاینفک این مدرک می باشد، درب تک لنگه فلزی مقاوم در برابر آتش ATI 01، تولید شرکت آتی درب پارسه، به نشانی همدان کبودراهنگ شهرک صنعتی ویان خیابان دهم، مقاومت در برابر آتش با درجه E 240 را احراز نموده و با رعایت جزییات و دامنه کاربرد مذکور در گزارش و دستور العمل اجرایی مربوط (TAR FD 97- 14) میتواند در انواع ساختمان ها و مکان هایی که طبق مقررات ساختمانی مقاومت حداکثر 120 دقیقه در برابر آتش الزامی استمورد استفاده قرار گیرد. لذا، این گواهینامه فنی از تاریخ 18/10/1397 به مدت یکسال به شرکت آتی درب پارسه برای بهره برداری قانونی اعطا میشود.

استاندارد گواهینامه درب ضد حریق

پس از تدوین استاندارد درب ضد حریق یعنی استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹-۲ مقاومت فراورده ها و اجزای ساختمانی (به غیر از تاسیسات تهویه ) در برابر آتش -قسمت ۲ سال تصویب ۱۳۹۴ مقرر شد که در تمامی ساختمان هایی که جواز ساخت آن ها پس از آذر 93 میباشد، تنها از درب های دارای گواهینامه فنی درب ضد حریق استفاده شود.

نکات مورد توجه در گواهینامه فنی درب ضد حریق

  1. درجه مقاومت درب ضد حریق در متن گواهینامه ذکر شده است، تنها شرکت تولیدی درب ضد حریق هایی میتوانند تغییر درب ابعاد درب ایجاد کنند که گرید E را دریافت کرده باشند این گرید به معنای این است که در انجام آزمون درب ضد حریق پس 15 دقیقه پس از 240 دقیقه زمان کامل آزمون پایداری درب ضد حریق حفظ شده است.
  2. ساختمان هایی ک جواز ساخت آن ها قبل از آذر 93 میباشد پس از مشورت با مشاور آتش نشانی پروژه میتوانند از درب های ضد حریق بدون گواهینامه فنی استفاده کنند.
  3. رعایت جزیات درب ضد حریق آزمون شده با درب های تولیدی میبایست یکسان باشد.

گواهینامه درب ضد حریق و اهمیت آن

توجه نمایید که خریداری درب ضد حریق بدون گواهینامه فنی و در نتیجه نداشتن گواهی اصالات کالا توسط سازمان آتش نشانی مورد تایید نیست و پروژه موفق به دریافت پایان کار نمیشود.

گواهینامه درب ضد حریق
گواهی درب ضد حریق
WhatsApp chat