شاخص های درب ضد حریق

درب ضد حریق

درب ضد حریق

درب ضد حریق یا همان درب مقاوم در برابر حریق، قسمتی از سیستم های محافظت در برابر آتش در ساختمان است. و از آن به منظور مهار آتش، دود و خروج اضطراری در زمان حریق استفاده می شود.

رشد بسیار چشمگیر کنترل دسترسی، موضوعی غیر قابل انکار است. می بایست درب ضد حریق با توجه به این رشد پاسخگوی نیاز ها باشند.

درب مقاوم در برابر حریق
کنترل دسترسی درب مقاوم در برابر حریق

موضوع عملکرد و مقاومت در برابر حریق یک محصول زمانی نمایان می شود که روزانه با آن سر و کار داریم.

عملکرد و مقاومت درب ضد حریق

در دنیا درب ضد حریق بر اساس دو استاندارد کلی تولید می گردد:

آمریکایی: (National Fire Protection Association (NFPA و (Underwriters Laboratories (UL

هندی یا انگلیسی: (British Standards(BSو (Indian Standards(IS

در چه مکان هایی استفاده از درب ضد حریق ضروریست ؟

منازل مسکونی، ساختمان های تجاری، ادارات، ورزشگاه ها، بیمارستان ها، انبارها، کارخانجات، مدارس و به طور کلی تمام فضاهای بسته ای که امنیت آن جا حائز اهمیت است و احتمال آتش سوزی در آنجا وجود دارد.

کاربرد درب ضد حریق

با توجه به مکان مورد استفاده ی درب ضد حریق این درب، در برابر حریق مقاومت مشخصی دارد که طبق آن، فهرست جزئیات اعمال شده و در ظاهر محصول نهایی نمایان می گردد.

درب ضد حریق آتی درب

درب ضد حریق آتی درب در حین حریق بهترین عملکرد در برابر انتشار آتش و دود سمی را دارد و خروج اضطراری کاربرد محوری درب در یک ساختمان است که جهت حفظ امنیت در انواع سازه ها با مقاومت E120 ارائه می شود.

مهم ترین نتایج آزمون در جدول شماره یک داده شده است.

نتایج آزمون درب ضد حریق

طبقه بندی درب ضد حریق

طبقه بندی درب ضد حریق  بر اساس استاندارد بین المللی EN13501-2: 2007+A1:2009 و استاندارد ملی ایران شماره 8299-2 انجام شده است.

استاندارد درب ضد حریق

شرکت آتی درب اقدام به تولید درب مقاوم در برابر حریق منظبق با استاندارد 21807 درهای ضد حریق و سایر محافظ های بازشو مقاوم در برابر آتش کرده است و توانسته است با موفقیت تمامی آزمون های خارجی و مورد نیاز برای دریافت گواهی نامه فنی درب ضد حریق را با موفقیت انجام بدهد و در رده بندی 120 A قرار بگیرد.

الزامات درب مقاوم در برابر حریق

الزامات مقاومت در برابر آتش درب ها و كركره هاي آتش براي محافظت بازشوها در برابر حریق در فصل 3-8 از ويرايش سوم مبحث سوم مقررات ملي ساختمان و يا الزامات مقاومت در برابر حریق در دستورالعمل اجرايي محافظت ساختمانها در برابر آتش (نشريه 682 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي) ارائه شده است.
درب ضد حریق تك لنگه فلزي – “FF1/E120-FD ” با جزئيات مذكور در اين گزارش و با رعايت الزامات مقررات مرجع ميتوانند مطابق جدول 3 در ساختمان به كار رود.

جدول مقاومت درب ضد حریق
جدول مقاومت درب ضد حریق

دامنه كاربرد درب مقاوم در برابر حریق

 • كليات

در گزارش تاییدیه جزئيات روشهاي ساخت، شرايط آزمون و نتايج به دست آمده براي عناصر و ساختار درب ضد حریق توصيف شده،كه مطابق با استاندارد بين المللي2012:1-1363 EN و استاندارد ملي ايران شماره 1-12055 و در موارد مقتضي مطابق با استاندارد بين المللي2012:2-1363 ENو استاندارد ملي ايران شماره 2-12055 مورد آزمون قرار گرفته، ارائه شده است. هرگونه انحراف از ابعاد، جزئيات ساخت، بارگذاري، شرايط لبه ها و قسمتهاي انتهايي، به غير از آنچه كه در دامنه مستقيم كاربرد نتايج اين روش آزمون مجاز شناخته شده است، تحت پوشش اين تاییدیه درب ضد حریق قرار نميگيرد.

به غير از آنچه كه در ادامه توضيح داده ميشود، طرح درب ضد حریق بايد با نمونه آزمايش شده يكسان باشد.

تغييرات در تعداد لنگه درب ضد حریق و نوع عملكرد آن مجاز نمي باشد.

 • محدوديتهاي خاص براي مصالح و ساختارهای درب ضد حریق

ساختارهاي فولادی درب ضد حریق

استفاده از پوششهاي فولادي پيرامون قابهاي ثابت درب ضد حریق براي ضخيمتر كردن سازه پشتيبان مجاز است. افزايش ضخامت فولاد تا 25 درصد مجاز مي باشد. تغيير جنس فلز مجاز نمي باشد.

افزايش تعداد عناصر سخت كننده براي درب ضد حریق، بدون عايق حرارتي و تعداد و نوع اتصال آنها در توليد، متناسب با افزايش ابعاد ميتواند صورت گيرد، اما كاهش تعداد آنها مجاز نيست.

پوشش هاي تزئيني درب ضد حریق

 • رنگ درب ضد حریق

رنگهاي پودري الكترواستاتيك براي استفاده بر روي لنگه ها و قاب هاي درب مجاز است. هيچگونه رنگ آميزي بر روي اجزاي يراق آلات درب مقاوم در برابر حریق مجاز نيست.

 •  لمينتهاي تزئيني درب ضد حریق

لمينتهاي تزئيني و روكشهاي چوبي تا ضخامت mm 5/1 مجاز است. بر روي سطح لنگه ها و قاب های درب ضد حریق (اما نه در روي لبه ها) مجموعه درب هايي كه معيار نارسانايي را برآورده ميسازند، نصب شود (تنها براي مقاومت 30 و 15 است)

 • اتصالات درب ضد حریق

استفاده از تعداد اتصالات بيشتر براي اتصال درب مقاوم به حريق به ساختار پشتيبان مجاز است اما نميتوان تعداد آنها را كاهش داد. همچنين كم كردن فاصله بين اتصالات مجاز است، اما نميتوان فاصله بين آنها را افزايش داد.

 • يراق آلات درب ضد حریق

افزايش تعداد وسايل محدود كننده حركت؛ مانند قفلها، زبانه ها و لولاها، مجاز است، اما كاهش تعداد آنها مجاز نميباشد.

اگر مشخصات آرامبند درب ضد حریق مورد نياز نباشد ميتوان دستگاه آرامبند را برداشت.

تغييرات مجاز ابعاد درب ضد حریق

كليات

استفاده از درب هايي كه داراي ابعاد متفاوت با درب آزمون شده هستند، تا حدي مجاز است، اما حد اين تغييرات بستگي به نوع محصول و مدت زماني كه توانسته است مقاومت در برابر آتش را برآورده سازد، دارد.

افزايش و كاهش ابعاد در با توجه به دامنه كاربرد مستقيم، ميتواند براي ابعاد كلي هر لنگه، هر پنل نما و هر پنل سر درب مستقلاً انجام پذيرد و شامل تورفتگي هايي كه ممكن است روي لنگه يا پنل وجود داشته باشند، ميشود.

محدوديتهاي تغييرات ابعاد در پيوست B از استاندارد بين المللي2014:1-1634 ENو استاندارد ملي ايران شماره 1-18839 آورده شده است.

محدوديت هاي ابعاد بر اساس نوع محصول

1) تغييرات مجاز ابعاد لنگه درب مقاوم در برابر حریق

ميزان تغييرات مجاز بستگي به اين دارد كه آيا تنها زمان طبقه بندي رده A به دست آمده ، يا اينكه زمان قيد شده براي رده بسط يافته B ،در مطابقت با مقادير داده شده در جدول زير، قبل از اينكه آزمون درب ضد حریق به پايان برسد، برآورده شده است.

H-rated fire-retardant door
رده بندی درب مقاوم در برابر حریق

در نتيجه تنها در شرايطي كه عملكرد رده بسط يافته B به دست آمده باشد، ميتوان ابعاد درب مقاوم در برابر حریق را افزايش داد.

الف) رده بندي A

در اين رده افزايش ابعاد درب مقاوم در برابر حریق مجاز نيست. كاهش ابعاد مجموعه درب فلزي تا 75 درصد ارتفاع و 50 درصد عرض در آزمونه آزمايش شده، محدود شده است.

ب) رده بندي بسط يافته B

ابعاد مجاز درب ضد حریق
Dimensions-of-fireproof door

افزايش ابعاد براي مجموعه درب ضد حریق تنها در صورتي مجاز است كه از فواصل باز (بادخور) مطابق جدول زير استفاده شده باشد (مقاطع در شكل شماره 1 مشخص شده است):

Wind fire extinguisher door
باد خور درب ضد حریق

سایر تغییرات درب ضد حریق

براي درب ضد حریق با ابعاد كوچكتر، موقعيت نسبي وسايل محدود كننده حركت (مانند لولا، زبانه و …) بايد همانند نمونه آزمايش شده حفظ شود. و يا در صورت انجام هرگونه تغييرات، فواصل بين آنها بايد مطابق با درصد كاهش ابعاد نمونه آزمايش شده باشد.

تغيير موقعيت نسبي وسايل محدود كننده مجاز نيست و فقط تغيير فاصله مطابق با درصد كاهش ابعاد نسبت به نمونه آزمون شده درب مقاوم در برابر حریق قابل قبول است.

موارد زير براي درب مقاوم در برابر حریق بزرگتر نيز بايد اعمال شود (رده بسط يافته B)

 • 1 -ارتفاع قرارگيري زبانه از سطح كف زمين بايد برابر يا بيشتر از اندازه آن در نمونه آزمون شده باشد و حداكثر تغيير در ارتفاع بايد متناسب با تغيير ارتفاع مجموعه در باشد.
 • 2 -فاصله ي لولاي بالايي تا بالاي درب بايد برابر يا كمتر از اندازه آزمون شده باشد.
 • 3 -فاصله ي لولاي پاييني تا پايين درب بايد برابر يا كمتر از اندازه آزمون شده باشد.
 • 4 -براي درب هايي كه از سه لولا يا موانع اعوجاج استفاده ميشود، فاصله بين قسمت پاييني لنگه درب و قسمت نگهدارنده مياني بايد برابر يا بيشتر از اندازه آزمون شده باشد.

4 نقش اساسی درب ضد حریق آتی درب

عملکرد منظم و یکسان در تمام زمان ها

فرار راحت توسط درب مقاوم در برابر حریق در حین آتش سوزی

جلوگیری از انتشار حریق در سراسر ساختمان و انتقال آن به ساختمان مجاور

حبس دود سمی خصوصا در مراحل اولیه آتش

 • مشخصات فنی درب ضد حریق :

 • پشم سنگ مرغوب
 • مستحکم و به هم پیوسته
 • ورق روغنی با ضخامت 1.5 در پروفیل چهارچوب
 • عاری از اتصالات جوش و لبه های تیز ( استفاده از تکنیک edge flush type )
 • تعبیه شاخک ها در فریم به منظور استحکام و نصب راحت تر
 • ورق روغنی 1.25 میلیمتر در ساختار لنگه درب مقاوم در برابر حریق
 • زیبا شناسی بالا و طراحی ظریف
 • آستانه درب مخصوص عبور و مرور راحت
 • تامین زمان لازم برای فرار از حریق
 • ساختار یک دست و کاملا یکپارچه
 • مقاوم برابر ضربه، فرسایش و فشار
 • بادخور ( gap ) مناسب
 • لولا های ضد سایش و آتش سوزی
 • جاگیری نوار دود بند سیلیکونی در لنگه ی درب ضد حریق
 • چربی زدایی فولاد در استخر اسید
 • پنیک های تاچ و کلنگی مربوط به درب های تک لنگه ضد حریق
 • دستگیره، قفل و سیستم چفت روکار مربوط به درب ضد حریق دو لنگه ی یک لنگه ثابت
 • دستگیره و قفل غلطکی مربوط به درب ضد حریق دو لنگه ی بادبزنی

مشخصات کلی درب ضد حریق

 1. درب مقاوم در برابر حریق فلزی با تاییده آتش نشانی به همراه چهارچوب فلزی می باشد و ضخامت چهارچوب فلزی یک و نیم میلیمتر از ورق های های هیدروکربن روغنی می باشد. که تمام این موارد توسط آزمایشگاه افکتیس ترکیه مورد آزمایش قرار گرفته و مورد تایید آتش نشانی میباشد.
 2. ورق های فلزی در داخل لنگه درب نیز از PLATE هیدروکرین روغنی با ضخامت یک و بیست و پنج دهم میل ساخته می شود. در داخل لنگه فلزی درب ضد حریق نیز استراکچر خاصی وجود دارد.
 3. داخل درب ضد حریق فلزی ، پشم سنگ استاندارد با دانسیته ۸۰ دارد که تا دمای هشت صد و پنجاه درجه در برابر گرما مقاومت دارد وجود دارد. این پشم سنگ علاوه بر داشتن سرتیفیکت استاندار از سازمان استاندارد ایران دارای درجه A استاندارد نیز می باشد.
 4. درب ضد حریق فلزی آتی درب دارای گرانول معدنی مقاوم تا 2000 درجه نیز میباشد.
 5. رنگ رویه درب ضد حریق و چهارچوب از EPOXY POLYSTER که بصورت رنگ پاشی قطب های منفی و مثبت جریان الکتریکی بر روی ورق هیدروکربن صورت می گیرد.
 6. از یرآق الات مورد استفاده در درب مقاوم در برابر حریق می توان به دستگیره پانیک و لولای مخصوص اشاره کرد که همه ی این موارد توسط آزمایشگاه افکتیس مورد آزمایش قرار گرفته است.
بطور کلی خلاصه ابعاد ساب فریم مورد نیاز برای درب ضد حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی به دو ابعاد تقسیم بندی می شود
 1. 105*210 سانتی متر ابعاد پشت تا پشت چهار چوب درب ضد حریق
 2. 110*210 سانتی متر ابعاد پشت تا پشت چهار چوب درب ضد حریق

البته باید بیان شود که آتی درب قابلیت تولید درب های ضد حریق فلزی با ابعاد خاص را نیز دارد.

درب های ضد حریق فلزی دارای دستگیره آنتی پنیک از نمای درب ، دستگیره نسوز پشت و جک هیدرولیک آرام بند به همراه درزگیر پف شونده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp chat