Home

گواهینامه فنی درب ضد حریق

شرکت ما با افتخار اعلام میکند نمونه درب ضد حریق خود  در آزمایشگاه بین المللی Efectis Era آزمایش کرده و تنوانسته است بالاترین حد مقاومت که بیش از 4 ساعت میباشد کسب نماید .

.

گواهینامه فنی درب ضد حریق

شرکت ما با افتخار اعلام میکند نمونه درب ضد حریق خود  در آزمایشگاه بین المللی Efectis Era آزمایش کرده و تنوانسته است بالاترین حد مقاومت که بیش از 4 ساعت میباشد کسب نماید .

.

مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران

درب های این شرکت با توجه به کیفیت ، بررسی و بازدید از خط تولید کارخانجات آتی درب توسط سازمان آتش نشانی تهران در لیست مورد تایید سازمان آتش نشانی قرار گرفته است.

.

0
تعداد پروژه
0
عایق صدا (db)
0
( C°) حرارت مقاومت
0
زمان مقاومت (min)
WhatsApp chat